English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨


سيا ست هاي حمايتي شوراي پژوهشي دانشگاه از فعاليت ها و بروندادهاي پژوهشي


سياست هاي حمايتي از كميته تحقيقات دانشجويي


1.1.1 ) براي شركت دانشجويان فعال در كميته تحقيقات دانشجويي در كنگره هاي داخلي هزينه اياب ذهاب و اسكان تا سقف 5 ميليون ريال پرداخت خواهد شد (حمایت تا سقف 50 نفر در سال صورت خواهد گرفت). دانشجویان استعدادهای درخشان با معرفی EDC دانشگاه مشمول این موارد می گردند.
 


1.1.2 ) براي چاپ پوستر دانشجويان در كنگره هاي داخلي 500 هزار ريال و براي ثبت نام 1 ميليون ريال پرداخت خواهد شد.


1.1.3 ) براي خلاصه مقالات چاپ شده دانشجويان با آدرس كميته تحقيقات دانشجويي به ازاء هر خلاصه مقاله مبلغ 250 هزار ريال به
دانشجو پراخت خواهد شد.


1.1.4 ) براي شركت حداكثر دو نفر از دانشجويان فعال كميته تحقيقات دانشجويي جهت شركت در كنگره هاي خارج از كشور (يك مورد
پوستر و يك مورد سخنراني) سقف حمايت مطابق مقررات كميته تحقيقات دانشجويي (طرح مصوب كميته بوده و داراي تائيديه شرواي
پژوهشي باشد) صورت خواهد گرفت.


1.1.5 ) براي مقالات تمام متن اصيل چاپ شده با آدرس كميته تحقيقات دانشجويي در صورتيكه دانشجو مجري دوم طرح مربوط به ط رح
با فول تكست انگليسي Scopus مبلغ 15 ميليون ريال و با نمايه PubMed مبلغ 20 ميليون ريال ، با نمايه ISI باشد، در مقالات با نمايه
با فول تكست فارسي 5 ميليون ريال مشروط به مصوب بودن در كميته تحقيقاات به دانشجوي مذكور Scopus 10 ميليون ريال و
پرداخت خواهد شد.


1.1.6 ) براي مقالات تمام متن اصيل چاپ شده با آدرس كميته تحقيقات دانشجويي در صورتيكه دانشجو نفر دوم يا بعد باشد، در مقالات با
مبلغ 250 هزار تومان علاوه بر پاداش Scopus مبلغ 4 ميليون ريال و با نمايه ، PubMed مبلغ 5 ميليون ريال، با نمايه ، ISI نمايه
مجري هيات علمي به دانشجوي مذكور پرداخت خواهد شد.


1.1.7 ) تبصره: پايان نامه هاي دانشجويي شامل حمايت هاي مذكور براي دانشجويان نگارنده پايان نامه نخواهد بود.