English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨

دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی در سال 98-97

 

علی رضا فرجی دانشجوی رشته پزشکی  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه


علی رضا فرجی دانشجوی رشته پزشکی  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

زهرا صمدی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

سجاد کریمیان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

نیما صادق زاده دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی

نوشین علی اصغری دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی

سهند عرفایی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی