English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی در سال 98-97

 

سینا دینداریان دانشجوی رشته پزشکی  دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

زهرا صمدی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

سجاد کریمیان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

نیما صادق زاده دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی

نوشین علی اصغری دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی

سهند عرفایی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی