English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠


    شبکه های همکار

شبکه همکار شمال -شبکه همکار مرکزی- شبکه همکار جنوب غرب -  شبکه همکار شمالغرب - شبکه همکار شرق - شبکه همکارجنوب و شبکه همکار تهران زیر مجموعه کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی می باشند.

شبکه همکار شمالغرب متشکل از هشت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی به شرح ذیل ، که تحت نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی فعالیت می کند  تشکیل شده است  فوکال پوینت شبکه در دانشگاه علوم پزشکی همدان واقع شده است.


کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                                                          تیپ یک

کمیته های تحقیقات دانشجویی گیلان -ارومیه - قزوین - زنجان - اردبیل - همدان                 تیپ دو

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان                                                   تیپ سه   دانلود : جدول_شبکه_های_همکار.pdf           حجم فایل 35 KB