English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧

لیست سرپرست کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه


1 -  دکتر ناز آفرین قاسم زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه


2- دکتر پیمانه مارسولی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندان پزشکی


3- دکتر ابوالفضل قهرمانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت


4- دکتر علی تبریزی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی بیمارستان امام خمینی


5- دکتر افشین شیوا سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی


6-دکتر هاله قوامی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی


7-دکتر مجتبی کریمی پور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی


8- زهرا نیازخانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیرا پزشکی