English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨

لیست سرپرست کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه در سال 98-97


1 -  دکتر ناز آفرین قاسم زاده سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه


2- دکتر امیراردلان عبدالهی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندان پزشکی


3- دکتر ابوالفضل قهرمانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت


4- دکتر علی تبریزی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی بیمارستان امام خمینی


5- دکتر افشین شیوا سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی


6-دکتر هاله قوامی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ومامایی


7-دکتر سحر مهرانفر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی


8- دکتر زهرا نیازخانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیرا پزشکی